نوشته شده در سخنان نادر کبیر

این بانو شهردار، شهر دوم کشور اندونزی هستند.که شخصا به همه امور رسیدگی می نمایند.

Advertisements