نوشته شده در سخنان نادر کبیر

سخنان نادر کبیر

Advertisements
نوشته شده در سخنان نادر کبیر

وقتی که یک حیوان هم متوجه می شود به جانی و آدمکش نباید سواری دهد

وقتی که یک #حیوان هم متوجه می شود به جانی و آدمکش نباید سواری دهد!
اسب حیوان نجیبی است.
#اردوغان

نوشته شده در سخنان نادر کبیر

این بانو شهردار، شهر دوم کشور اندونزی هستند.که شخصا به همه امور رسیدگی می نمایند.